Deutsch English Italiano Français 漢語 日本語 Tiếng Việt 한국말
keyboard_arrow_right

Đảm bảo chất lượng: Nền tảng tạo dựng niềm tin

Qs Bild Logo Neu

Các biện pháp kiểm soát trung lập chuẩn mực đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn chất lượng cao. Điều này được áp dụng cho các nguyên liệu sống, sản phẩm cuối và cả quy trình sản xuất. Để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cao của khách hàng, các doanh nghiệp mổ và xẻ thịt của Đức đã hoạt động trên cơ sở các khái niệm của HACCP và thường xuyên được chứng nhận theo khuôn khổ của nhiều hệ thống đảm bảo chất lượng khác nhau. Các hệ thống này cũng bao gồm Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (IFS) và hệ thống kiểm tra QS dành cho thực phẩm.

IFS được sử dụng cho mục đích kiểm tra đồng đều độ an toàn của thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của các nhà sản xuất thực phẩm. IFS được áp dụng cho tất cả các cấp sản xuất sau đó từ sản xuất nông nghiệp chế biến thực phẩm.

Hệ thống QS đại diện cho toàn bộ quá trình đảm bảo chất lượng, từ đồng cỏ và chuồng nuôi cho tới quầy bán hàng. Các yêu cầu đặc biệt được quy định cho tất cả các đối tác QS nhằm đảm bảo sản xuất và tiếp thị thịt an toàn. Mọi cấp tiếp thị có thể dựa vào thực tế đó là mức trước đã tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định. Mọi đối tượng tham gia trong hệ thống có trách nhiệm thực hiện những yêu cầu này bằng các tài liệu và công cụ kiểm soát nội bộ mở rộng. Ngoài ra, các cơ quan chứng nhận trung lập thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ tất cả các yêu cầu hệ thống.